FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
STATION DE TRAIN 1 : huo [che;ju] zhan

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : STATION DE TRAIN 1

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
climatisé bei [kuo;shi] [ying;ying] [de;di;di] [kong;kong] qi
被适应的空气
被適應的空氣
arrivée, venue dao lai
到来
到來
monter à bord [wei;wei] [yuan;yun;yun] [hui;kuai]
委员会
委員會
cabine ke cang
客舱
客艙
annulation qu xiao
取消
取消
vestiaire ji wu [chu;chu]
寄物处
寄物處
wagon [jiao;jiao] lian
教练
教練
compartiment ≥ [jian;jian] ,zhi jia
隔间,支架
隔間,支架
confirmation que ren
确认
確認
retard yan chi
延迟
延遲
départ li kai
离开
離開
réduction [she;zhe;zhe] kou
折扣
折扣
tôt ji zao
及早
及早
locomotive yin qing
引擎
引擎
prix [che;ju] fei ,[jia;jie;jie] [ge;ge]
车费,价格
車費,價格
première classe tou deng
头等
頭等
descendre [de;de;dei] dao
得到
得到
bureau de renseignements wen xun [chu;chu]
问讯处
問訊處
abaissez la couchette xia ceng chuang [pu;pu]
下层床铺
下層床鋪
bagage [hang;hang;heng;xing] li
行李
行李
consigne automatique [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang
行李暂存箱
行李暫存箱
porte-bagages [hang;hang;heng;xing] li jia
行李架
行李架
à l'heure zhun shi
准时
準時
billet simple [chan;dan;shan] cheng piao
单程票
單程票
quai ping [tai;tai]
平台
平臺
billet de quai zhan [tai;tai] piao
站台票
站臺票
chemin de fer tie lu
铁路
鐵路
réservation bao liu
保留
保留
billet d'aller et retour shuang cheng piao
双程票
雙程票
horaire ri cheng biao
日程表
日程表
siège wei zi
位子
位子
posez le nombre zuo wei [hao;hao] ma
座位号码
座位號碼
deuxième classe di er [ge;ge] lei
第二个类
第二個類
salon ke ting
客厅
客廳
wagon-lit, couchette shui [che;ju]
睡车
睡車
distributeur de billets piao ji qi
票机器
票機器
guichet shou piao [chu;chu]
售票处
售票處
horaire shi [jian;jian] biao
时间表
時間表
toilettes [xi;xian] shou [jian;jian]
洗手间
洗手間
couchette supérieure [shang;shang] [pu;pu]
上铺
上鋪
salle d'attente hou zhen shi
候诊室
候診室

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : STATION DE TRAIN 1


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-