FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
STATION DE TRAIN 1 : huo [che;ju] zhan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

horaire

  shou piao [chu;chu]

  shi [jian;jian] biao

  [hang;hang;heng;xing] li

  [che;ju] fei ,[jia;jie;jie] [ge;ge]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

billet de quai

  yan chi

  zhan [tai;tai] piao

  di er [ge;ge] lei

  [de;de;dei] dao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

abaissez la couchette

  li kai

  xia ceng chuang [pu;pu]

  [chan;dan;shan] cheng piao

  ri cheng biao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

bagage

  [jiao;jiao] lian

  [che;ju] fei ,[jia;jie;jie] [ge;ge]

  [hang;hang;heng;xing] li

  tie lu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

salle d'attente

  ri cheng biao

  qu xiao

  xia ceng chuang [pu;pu]

  hou zhen shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

billet d'aller et retour

  ke ting

  [de;de;dei] dao

  xia ceng chuang [pu;pu]

  shuang cheng piao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

distributeur de billets

  piao ji qi

  wei zi

  [xi;xian] shou [jian;jian]

  [jiao;jiao] lian

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-