FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 3 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉTIERS ET PROFESSIONS 3

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
archéologue kao gu xue [jia;jia;jie]
考古学家
考古學家
avocat lu: shi
律师
律師
banquier yin [hang;hang;heng;xing] [jia;jia;jie]
银行家
銀行家
barman shi jiu zhe
侍酒者
侍酒者
joueur de basket-ball [la;lan] qiu yun dong [yuan;yun;yun]
蓝球运动员
藍球運動員
biologiste sheng wu xue [jia;jia;jie]
生物学家
生物學家
courtier [jing;jing] [ji;ji]
经纪
經紀
conductor del autobús gong [gong;gong] qi [che;ju] si ji
公共汽车司机
公共汽車司機
homme d'affaires shang ren
商人
商人
caissier, caissière chu na [yuan;yun;yun]
出纳员
出納員
chef cuisinier chu shi
厨师
廚師
pharmacien, pharmacie [hua;hua] xue [jia;jia;jie] ,yao ji shi
化学家,药剂师
化學家,藥劑師
employé de bureau [gan;gan] shi
干事
幹事
entraîneur [jiao;jiao] lian
教练
教練
consultant gu wen
顾问
顧問
conseiller gu wen
顾问
顧問
dentiste ya yi
牙医
牙醫
dessinateur she ji shi
设计师
設計師
économiste [jing;jing] [ji;ji] xue [jia;jia;jie]
经济学家
經濟學家
électricien dian gong
电工
電工
employé gu [yuan;yun;yun]
雇员
雇員
pompier xiao fang [yuan;yun;yun]
消防员
消防員
joueur de football, joueur de ballon zu qiu yun dong [yuan;yun;yun] ,zu qiu yun dong [yuan;yun;yun]
足球运动员,足球运动员
足球運動員,足球運動員
directeur [jing;jing] li
经理
經理
opticien yan jing shi
眼镜师
眼鏡師
médecin yi shi
医师
醫師
police jing cha
警察
警察
président zong tong
总统
總統
programmateur cheng xu [yuan;yun;yun]
程序员
程序員
psychiatre jing shen bing yi sheng
精神病医生
精神病醫生
hôtesse jie [dai;dai] [yuan;yun;yun]
接待员
接待員
chercheur [yan;yan] jiu [yuan;yun;yun]
研究员
研究員
vendeuse ν: tui xiao [yuan;yun;yun]
女推销员
女推銷員
commerçant dian zhu
店主
店主
steward guan [jia;jia;jie]
管家
管家
chauffeur de taxi chu zu qi [che;ju] si ji
出租汽车司机
出租汽車司機
dactylo [da;da] zi [yuan;yun;yun]
打字员
打字員
ouvrier gong [zuo;zuo;zuo] zhe
工作者
工作者

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉTIERS ET PROFESSIONS 3


Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-