FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 3 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

commerçant

  sheng wu xue [jia;jia;jie]

  ya yi

  ν: tui xiao [yuan;yun;yun]

  dian zhu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

consultant

  chu na [yuan;yun;yun]

  gu wen

  [la;lan] qiu yun dong [yuan;yun;yun]

  dian zhu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

programmateur

  cheng xu [yuan;yun;yun]

  chu zu qi [che;ju] si ji

  she ji shi

  dian zhu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

conseiller

  guan [jia;jia;jie]

  gu wen

  [jing;jing] li

  ν: tui xiao [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

entraîneur

  shi jiu zhe

  [jiao;jiao] lian

  [jing;jing] [ji;ji] xue [jia;jia;jie]

  [jing;jing] [ji;ji]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

archéologue

  [la;lan] qiu yun dong [yuan;yun;yun]

  kao gu xue [jia;jia;jie]

  yan jing shi

  chu zu qi [che;ju] si ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

médecin

  ya yi

  gong [zuo;zuo;zuo] zhe

  yi shi

  xiao fang [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-