FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 2 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉTIERS ET PROFESSIONS 2

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
actrice ν: yan [yuan;yun;yun]
女演员
女演員
architecte jian [zhu;zhu] shi
建筑师
建築師
astrologue tian wen xue [jia;jia;jie]
天文学家
天文學家
astronaute yu hang [yuan;yun;yun]
宇航员
宇航員
astronome tian wen xue [jia;jia;jie]
天文学家
天文學家
athlète yun dong [yuan;yun;yun]
运动员
運動員
forgeron tie jiang
铁匠
鐵匠
maçon [ni;ni] gong ,[wa;wa] gong
泥工,瓦工
泥工,瓦工
cordonnier bu xie jiang ,xie jiang
补鞋匠,鞋匠
補鞋匠,鞋匠
cuisinier chu shi
厨师
廚師
danseur wu dao [jia;jia;jie]
舞蹈家
舞蹈家
détective tan [yuan;yun;yun]
探员
探員
pêcheur yu [fu;fu]
渔夫
漁夫
jardinier hua jiang
花匠
花匠
marchand de légumes shu cai shui guo shang
蔬菜水果商
蔬菜水果商
coiffeur mei [fa;fa] shi
美发师
美髮師
concierge guan li [yuan;yun;yun]
管理员
管理員
journaliste xin wen gong [zuo;zuo;zuo] zhe
新闻工作者
新聞工作者
juge fa guan
法官
法官
serrurier suo jiang
锁匠
鎖匠
bonne [yong;yong] ren
佣人
傭人
facteur you di [yuan;yun;yun] ,you [cha;cha;chai;ci]
邮递员,邮差
郵遞員,郵差
peintre hua [jia;jia;jie]
画家
畫家
politicien zheng ke
政客
政客
prêtre [jiao;jiao] shi
教士
教士
professeur [jiao;jiao] shou
教授
教授
vendeur tui xiao [yuan;yun;yun]
推销员
推銷員
sculpteur diao ke [jia;jia;jie]
雕刻家
雕刻家
chanteur, chanteuse ≥ shou
歌手
歌手
étudiant, étudiante xue sheng
学生
學生
chirurgien wai ke yi sheng
外科医生
外科醫生
garçon, serveur shi zhe
侍者
侍者
écrivain [zuo;zuo;zuo] [jia;jia;jie]
作家
作家

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉTIERS ET PROFESSIONS 2


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-