FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 2 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

cuisinier

  zheng ke

  chu shi

  yu hang [yuan;yun;yun]

  suo jiang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

sculpteur

  wu dao [jia;jia;jie]

  bu xie jiang ,xie jiang

  diao ke [jia;jia;jie]

  shi zhe

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

coiffeur

  [ni;ni] gong ,[wa;wa] gong

  ≥ shou

  [yong;yong] ren

  mei [fa;fa] shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

danseur

  suo jiang

  tian wen xue [jia;jia;jie]

  wu dao [jia;jia;jie]

  zheng ke

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

détective

  ≥ shou

  yu [fu;fu]

  tan [yuan;yun;yun]

  [yong;yong] ren

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

marchand de légumes

  jian [zhu;zhu] shi

  zheng ke

  shu cai shui guo shang

  wai ke yi sheng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

vendeur

  tian wen xue [jia;jia;jie]

  hua jiang

  tui xiao [yuan;yun;yun]

  mei [fa;fa] shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-