FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 2 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

garçon, serveur

  bu xie jiang ,xie jiang

  tian wen xue [jia;jia;jie]

  shu cai shui guo shang

  shi zhe

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

astronaute

  tie jiang

  [jiao;jiao] shi

  xin wen gong [zuo;zuo;zuo] zhe

  yu hang [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

architecte

  you di [yuan;yun;yun] ,you [cha;cha;chai;ci]

  jian [zhu;zhu] shi

  [jiao;jiao] shi

  hua jiang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

jardinier

  yu [fu;fu]

  hua [jia;jia;jie]

  hua jiang

  yu hang [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

chanteur, chanteuse

  hua jiang

  bu xie jiang ,xie jiang

  ≥ shou

  wai ke yi sheng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

politicien

  [yong;yong] ren

  guan li [yuan;yun;yun]

  yun dong [yuan;yun;yun]

  zheng ke

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

actrice

  mei [fa;fa] shi

  [yong;yong] ren

  wu dao [jia;jia;jie]

  ν: yan [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-