FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 2 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

jardinier

  [ni;ni] gong ,[wa;wa] gong

  hua jiang

  suo jiang

  chu shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

sculpteur

  tian wen xue [jia;jia;jie]

  yu hang [yuan;yun;yun]

  [zuo;zuo;zuo] [jia;jia;jie]

  diao ke [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

juge

  fa guan

  zheng ke

  yu hang [yuan;yun;yun]

  tian wen xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

chirurgien

  ≥ shou

  zheng ke

  [ni;ni] gong ,[wa;wa] gong

  wai ke yi sheng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

garçon, serveur

  chu shi

  yu hang [yuan;yun;yun]

  shi zhe

  guan li [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

bonne

  yu [fu;fu]

  [yong;yong] ren

  ν: yan [yuan;yun;yun]

  shu cai shui guo shang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

actrice

  ν: yan [yuan;yun;yun]

  [jiao;jiao] shi

  tie jiang

  tui xiao [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-