FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MASS MÉDIA 2 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti]

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MASS MÉDIA 2

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
antenne [kong;kong] [zhong;zhong]
空中
空中
poste aérienne hang ji
航寄
航寄
calculatrice ji suan qi
计算器
計算器
canal qu dao
渠道
渠道
E-mail dian zi you jian
电子邮件
電子郵件
lettre pressante biao da deng ji
表达登记
表達登記
entrevue [cai;cai] fang
采访
採訪
ordinateur portatif ξ [shang;shang] ji suan ji ,[bian;pian] xie shi ji suan ji
膝上计算机,便携式计算机
膝上計算機,便攜式計算機
imprimante laser ji guang [da;da] yin ji
激光打印机
激光打印機
boîte aux lettres xin xiang
信箱
信箱
téléphone liu dong
流动
流動
modem [diao;tiao] zhi [jie;jie;xie] [diao;tiao] qi
调制解调器
調制解調器
bulletin d'informations xin wen ban
新闻板
新聞板
ordinateur personnel [ge;ge] ren ji suan ji
个人计算机
個人計算機
cabine téléphonique dian hua ting
电话亭
電話亭
image tu [pian;pian]
图片
圖片
bureau de poteau et de télégraphe gang wei [he;he;hu;huo;huo] dian bao ju
岗位和电报局
崗位和電報局
boîte aux lettres gang wei xiang zi ,you xiang
岗位箱子,邮箱
崗位箱子,郵箱
poste gang wei ,you jian
岗位,邮件
崗位,郵件
port you fei
邮费
郵費
timbre-poste you piao
邮票
郵票
facteur you [cha;cha;chai;ci] ,you di [yuan;yun;yun]
邮差,邮递员
郵差,郵遞員
pression xin wen
新闻
新聞
téléphone public gong yong dian hua
公用电话
公用電話
radiodiffusion [mo;wu] xian dian [an;guang] bo
无线电广播
無線電廣播
script ju ben
剧本
劇本
satellite de télécommunication [tong;tong] xin wei xing
通信卫星
通信衛星
télégramme dian bao
电报
電報
téléspectateur dian shi [guan;guan] zhong
电视观众
電視觀眾
Fernsehensendung dian shi bo song
电视播送
電視播送
télex dian [chuan;zhuan] ji
电传机
電傳機
voix-courrier [yu;yu] yin xin xi
语音信息
語音信息

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MASS MÉDIA 2


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-