FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MASS MÉDIA 2 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

timbre-poste

  [mo;wu] xian dian [an;guang] bo

  tu [pian;pian]

  you piao

  you [cha;cha;chai;ci] ,you di [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

facteur

  dian shi bo song

  xin xiang

  gang wei [he;he;hu;huo;huo] dian bao ju

  you [cha;cha;chai;ci] ,you di [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

téléspectateur

  dian shi [guan;guan] zhong

  [tong;tong] xin wei xing

  liu dong

  [cai;cai] fang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

pression

  tu [pian;pian]

  gang wei xiang zi ,you xiang

  [yu;yu] yin xin xi

  xin wen

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

télex

  ξ [shang;shang] ji suan ji ,[bian;pian] xie shi ji suan ji

  [tong;tong] xin wei xing

  dian [chuan;zhuan] ji

  hang ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

ordinateur personnel

  [kong;kong] [zhong;zhong]

  [ge;ge] ren ji suan ji

  [mo;wu] xian dian [an;guang] bo

  ji suan qi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

cabine téléphonique

  dian hua ting

  gang wei [he;he;hu;huo;huo] dian bao ju

  xin wen ban

  [cai;cai] fang

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-