FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MASS MÉDIA 2 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

bureau de poteau et de télégraphe

  ju ben

  gang wei [he;he;hu;huo;huo] dian bao ju

  [kong;kong] [zhong;zhong]

  you piao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

bulletin d'informations

  xin wen ban

  ji suan qi

  dian shi bo song

  [cai;cai] fang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

Fernsehensendung

  biao da deng ji

  [kong;kong] [zhong;zhong]

  dian shi bo song

  [yu;yu] yin xin xi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

télex

  dian [chuan;zhuan] ji

  ji suan qi

  [diao;tiao] zhi [jie;jie;xie] [diao;tiao] qi

  ji guang [da;da] yin ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

boîte aux lettres

  gang wei xiang zi ,you xiang

  [ge;ge] ren ji suan ji

  xin wen

  xin xiang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

calculatrice

  dian hua ting

  ji suan qi

  gang wei xiang zi ,you xiang

  ju ben

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

poste aérienne

  [cai;cai] fang

  [mo;wu] xian dian [an;guang] bo

  ξ [shang;shang] ji suan ji ,[bian;pian] xie shi ji suan ji

  hang ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-