FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
CINÉMA 3 : [hu;xi] yuan

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : CINÉMA 3

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
acte [hang;hang;heng;xing] dong
行动
行動
récompenses jiang
succès piao fang [xing;xing] wang ,piao fang ming [zhong;zhong]
票房兴旺,票房命中
票房興旺,票房命中
cabaret yu [xing;xing] [jie;jie] mu ,ye zong [hui;kuai] xi [de;di] [jie;jie] mu yan chu
余兴节目,夜总会席地节目演出
餘興節目,夜總會席地節目演出
filles de chorus ≥ wu tuan nu: yan [yuan;yun;yun]
歌舞团女演员
歌舞團女演員
chef d'orchestre [zhi;zhi;zhi] hui
指挥
指揮
doublé qu [chao;chuo] [hao;hao]
取绰号
取綽號
doublage yi zhi
译制
譯製
édition bian ji
编辑
編輯
directeur de film dian ying dao yan
电影导演
電影導演
effondrement pai ji sheng
拍击声
拍擊聲
rampe [jia;jiao;jue] deng
脚灯
腳燈
poète lyrique shu qing ge shou
抒情歌手
抒情歌手
orchestre [le;yue] dui
乐队
樂隊
version originale yuan [zhu;zhuo]
原著
原著
play-back fang yin
放音
放音
première shou fang ,[fa;fa] [hang;hang;heng;xing]
首放,发行
首放,發行
critique hui gu
回顾
回顧
écran [bing;ping] mu
屏幕
屏幕
effets spéciaux te ji xiao guo
特技效果
特技效果
projecteur ju guang deng
聚光灯
聚光燈
scène jie duan
阶段
階段
théâtre ju yuan ,ju yuan
剧院,剧院
劇院,劇院
filmer dui ying [pian;pian]
对影片
對影片
ouvreur dai wei zhe
带位者
帶位者
spectacle de variétés za shua
杂耍
雜耍
théâtre de variétés za shua ju [chang;chang] ,za shua ju [chang;chang]
杂耍剧场,杂耍剧场
雜耍劇場,雜耍劇場

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : CINÉMA 3


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-