FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
CINÉMA 3 : [hu;xi] yuan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

rampe

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  [jia;jiao;jue] deng

  shu qing ge shou

  pai ji sheng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

édition

  ≥ wu tuan nu: yan [yuan;yun;yun]

  jie duan

  ju guang deng

  bian ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

doublé

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  yuan [zhu;zhuo]

  jie duan

  ≥ wu tuan nu: yan [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

écran

  dian ying dao yan

  te ji xiao guo

  dui ying [pian;pian]

  [bing;ping] mu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

effondrement

  hui gu

  pai ji sheng

  [hang;hang;heng;xing] dong

  [zhi;zhi;zhi] hui

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

effets spéciaux

  fang yin

  te ji xiao guo

  [zhi;zhi;zhi] hui

  shu qing ge shou

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

orchestre

  shu qing ge shou

  ju guang deng

  ju yuan ,ju yuan

  [le;yue] dui

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-