FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
CINÉMA 3 : [hu;xi] yuan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

chef d'orchestre

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  [zhi;zhi;zhi] hui

  [bing;ping] mu

  dui ying [pian;pian]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

édition

  shu qing ge shou

  bian ji

  [hang;hang;heng;xing] dong

  za shua

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

play-back

  dian ying dao yan

  ju guang deng

  fang yin

  yi zhi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

théâtre

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  bian ji

  ju yuan ,ju yuan

  dian ying dao yan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

effondrement

  [jia;jiao;jue] deng

  dui ying [pian;pian]

  yu [xing;xing] [jie;jie] mu ,ye zong [hui;kuai] xi [de;di] [jie;jie] mu yan chu

  pai ji sheng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

filmer

  dui ying [pian;pian]

  dian ying dao yan

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  shou fang ,[fa;fa] [hang;hang;heng;xing]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

doublé

  shou fang ,[fa;fa] [hang;hang;heng;xing]

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  te ji xiao guo

  ju yuan ,ju yuan

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-