FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
CINÉMA 3 : [hu;xi] yuan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

spectacle de variétés

  [zhi;zhi;zhi] hui

  za shua

  yuan [zhu;zhuo]

  hui gu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

critique

  hui gu

  ≥ wu tuan nu: yan [yuan;yun;yun]

  [zhi;zhi;zhi] hui

  yu [xing;xing] [jie;jie] mu ,ye zong [hui;kuai] xi [de;di] [jie;jie] mu yan chu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

théâtre

  za shua ju [chang;chang] ,za shua ju [chang;chang]

  ju yuan ,ju yuan

  yu [xing;xing] [jie;jie] mu ,ye zong [hui;kuai] xi [de;di] [jie;jie] mu yan chu

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

doublage

  za shua ju [chang;chang] ,za shua ju [chang;chang]

  [bing;ping] mu

  yi zhi

  ju guang deng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

succès

  [bing;ping] mu

  piao fang [xing;xing] wang ,piao fang ming [zhong;zhong]

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  [jia;jiao;jue] deng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

écran

  [bing;ping] mu

  qu [chao;chuo] [hao;hao]

  dian ying dao yan

  za shua

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

filles de chorus

  yi zhi

  pai ji sheng

  ≥ wu tuan nu: yan [yuan;yun;yun]

  jie duan

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-