FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
CINÉMA 3 : [hu;xi] yuan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

effondrement

  yi zhi

  yu [xing;xing] [jie;jie] mu ,ye zong [hui;kuai] xi [de;di] [jie;jie] mu yan chu

  pai ji sheng

  dian ying dao yan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

spectacle de variétés

  ≥ wu tuan nu: yan [yuan;yun;yun]

  za shua

  pai ji sheng

  [zhi;zhi;zhi] hui

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

théâtre de variétés

  pai ji sheng

  [zhi;zhi;zhi] hui

  ju yuan ,ju yuan

  za shua ju [chang;chang] ,za shua ju [chang;chang]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

doublage

  yuan [zhu;zhuo]

  fang yin

  [jia;jiao;jue] deng

  yi zhi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

orchestre

  jiang

  ju yuan ,ju yuan

  [jia;jiao;jue] deng

  [le;yue] dui

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

récompenses

  shou fang ,[fa;fa] [hang;hang;heng;xing]

  yuan [zhu;zhuo]

  pai ji sheng

  jiang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

ouvreur

  dai wei zhe

  [zhi;zhi;zhi] hui

  ju guang deng

  dian ying dao yan

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-