FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

philosophe

  dian ying dao yan

  sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]

  zhe xue [jia;jia;jie]

  tu shu guan li [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

cowboy

  wu li xue [jia;jia;jie]

  feng chuang qing jie qi

  ji zhe

  niu [zai;zi;zi]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

radiologue

  qi xiang xue [jia;jia;jie]

  fang she xue [jia;jia;jie]

  niu [zai;zi;zi]

  bian ji shu mu zhe

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

paysan

  bao mu ,bao mu

  nong min

  niu [zai;zi;zi]

  dian ying dao yan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

thérapeute

  dian hua jie xian [yuan;yun;yun] ,jie xian sheng

  zhi liao shi

  ji [shu;zhu] [yuan;yun;yun]

  han gong

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

pathologiste

  bao mu ,bao mu

  bing li xue [jia;jia;jie]

  xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]

  qi xiang xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

décorateur

  wu li xue [jia;jia;jie]

  zhe xue [jia;jia;jie]

  zhuang shi [yuan;yun;yun]

  ν: jing

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-