FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

vétérinaire

  [ka;qia] [che;ju] si ji

  ν: jing

  shou yi

  tu shu guan li [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

modèle

  xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]

  [mo;mu] xing

  dian ying dao yan

  shi xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

serveuse

  nan an [ma;mo] shi

  ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  lu: shi ,lu: shi ,gu wen

  niu [zai;zi;zi]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

religieuse

  ν: jing

  ∋ gu

  wu li xue [jia;jia;jie]

  dian hua jie xian [yuan;yun;yun] ,jie xian sheng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

technicien

  ∋ gu

  ji [shu;zhu] [yuan;yun;yun]

  qi xiang xue [jia;jia;jie]

  ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

téléphoniste

  lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]

  dian hua jie xian [yuan;yun;yun] ,jie xian sheng

  ν: jing

  la ji shou ji gong ,la ji shou ji gong

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

physicien

  wu li xue [jia;jia;jie]

  ji [shu;zhu] [yuan;yun;yun]

  shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  nan an [ma;mo] shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-