FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

pathologiste

  nan an [ma;mo] shi

  lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]

  bing li xue [jia;jia;jie]

  [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

télépathe

  zhu fu

  [ka;qia] [che;ju] si ji

  [chuan;zhuan] xin [shu;zhu] zhe

  ν: jing

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

décorateur

  shou yi

  zhuang shi [yuan;yun;yun]

  [ji;xi] tong [fen;fen] xi [yuan;yun;yun]

  bing li xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

physicien

  cai [feng;feng]

  wu li xue [jia;jia;jie]

  [ji;xi] tong [fen;fen] xi [yuan;yun;yun]

  shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

philosophe

  lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]

  fang she xue [jia;jia;jie]

  nong min

  zhe xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

religieuse

  ∋ gu

  shi xue [jia;jia;jie]

  shou yi

  lie ren

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

entrepreneur de pompes funèbres

  [mo;mu] xing

  bing li xue [jia;jia;jie]

  zhuang tai dai li

  cheng ban ren

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-