FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

clown

  feng chuang qing jie qi

  [ji;xi] tong [fen;fen] xi [yuan;yun;yun]

  bao mu ,bao mu

  xiao chou

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

masseur

  xiang ling nan hai

  nan an [ma;mo] shi

  zhu fu

  shou yi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

entrepreneur de pompes funèbres

  zhi liao shi

  ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  cheng ban ren

  han gong

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

éboueur

  ∋ gu

  sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]

  la ji shou ji gong ,la ji shou ji gong

  zhu fu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

historien

  shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  shi xue [jia;jia;jie]

  niu [zai;zi;zi]

  lu: [hang;hang;heng;xing] dai li ren

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

soudeuse

  bao mu ,bao mu

  [chuan;zhuan] xin [shu;zhu] zhe

  han gong

  she [hui;kuai] gong [zuo;zuo;zuo] zhe

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

décapant de fenêtre

  han gong

  feng chuang qing jie qi

  mai hua ren

  xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-