FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
STATION DE TRAIN 2 : huo [che;ju] zhan

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : STATION DE TRAIN 2

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
stand de livres shu li [chang;chang]
书立场
書立場
couverture tan zi
毯子
毯子
petit déjeuner zao can
早餐
早餐
cafétéria zi zhu [shi;si] tang
自助食堂
自助食堂
location de voitures chu zu qi [che;ju]
出租汽车
出租汽車
carte de crédit xin yong [ka;qia]
信用卡
信用卡
wagon-restaurant can [che;ju]
餐车
餐車
dîner wan can
晚餐
晚餐
amende [hao;hao]
garde wei bing
卫兵
衛兵
information xin xi
信息
信息
chariot à bagages [hang;hang;heng;xing] li [tai;tai] [che;ju]
行李台车
行李臺車
fourgon [hang;hang;heng;xing] li [che;ju]
行李车
行李車
lunch, déjeuner wu can
午餐
午餐
revue za zhi
杂志
雜誌
repas shan [shi;si]
膳食
膳食
journal bao zhi
报纸
報紙
marchand de journaux bao zhi [gong;gong] ying shang
报纸供营商
報紙供營商
non végétarien fei su [shi;si] zhu yi zhe
非素食主义者
非素食主義者
nombre [shu;shu;shuo] zi
数字
數字
droguerie , pharmacie yao fang ,[hua;hua] xue [jia;jia;jie]
药房,化学家
藥房,化學家
oreiller zhen tou
枕头
枕頭
chemin de fer tie lu
铁路
鐵路
restaurant can guan
餐馆
餐館
casse-croûte kuai can
快餐
快餐
arrêt [zhong;zhong] zhi
中止
中止
station de taxis ji cheng [che;ju] [che;ju] zhan
计程车车站
計程車車站
téléphone dian hua
电话
電話
billet piao
contrôleur shou piao [yuan;yun;yun]
收票员
收票員
temps shi [jian;jian]
时间
時間
heure d'arrivée dao da shi [jian;jian]
到达时间
到達時間
heure de départ chu [fa;fa] shi [jian;jian]
出发时间
出發時間
végétarien su [shi;si] zhu yi zhe
素食主义者
素食主義者
siège de fenêtre kao chuang zuo wei
靠窗座位
靠窗座位

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : STATION DE TRAIN 2


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-