FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
STATION DE TRAIN 2 : huo [che;ju] zhan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

siège de fenêtre

  chu zu qi [che;ju]

  kao chuang zuo wei

  shu li [chang;chang]

  wan can

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

téléphone

  chu [fa;fa] shi [jian;jian]

  piao

  tie lu

  dian hua

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

non végétarien

  fei su [shi;si] zhu yi zhe

  [hang;hang;heng;xing] li [tai;tai] [che;ju]

  xin yong [ka;qia]

  chu zu qi [che;ju]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

nombre

  yao fang ,[hua;hua] xue [jia;jia;jie]

  [zhong;zhong] zhi

  tan zi

  [shu;shu;shuo] zi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

heure de départ

  su [shi;si] zhu yi zhe

  bao zhi [gong;gong] ying shang

  chu [fa;fa] shi [jian;jian]

  can [che;ju]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

marchand de journaux

  [zhong;zhong] zhi

  ji cheng [che;ju] [che;ju] zhan

  bao zhi [gong;gong] ying shang

  chu zu qi [che;ju]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

carte de crédit

  xin yong [ka;qia]

  shi [jian;jian]

  chu [fa;fa] shi [jian;jian]

  zi zhu [shi;si] tang

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-