FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 1 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉTIERS ET PROFESSIONS 1

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
comptable [hui;kuai] ji
会计
會計
acteur yan [yuan;yun;yun]
演员
演員
artiste yi [shu;zhu] [jia;jia;jie]
艺术家
藝術家
boulanger mian bao shi
面包师
麵包師
boucher tu hu
屠户
屠戶
menuisier μ jiang
木匠
木匠
docteur, médecin yi sheng
医生
醫生
ingénieur gong cheng shi
工程师
工程師
fermier nong [fu;fu]
农夫
農夫
épicier cai shi [chang;chang]
菜市场
菜市場
mécanicien ji gong
技工
技工
musicien yin [le;yue] [jia;jia;jie]
音乐家
音樂家
infirmière hu shi
护士
護士
photographe she ying shi
摄影师
攝影師
pilote fei [hang;hang;heng;xing] [yuan;yun;yun]
飞行员
飛行員
plombier shui guan gong
水管工
水管工
poète shi ren
诗人
詩人
agent de police jing cha
警察
警察
bagagiste ban yun gong
搬运工
搬運工
marin shui shou
水手
水手
savant ke xue [jia;jia;jie]
科学家
科學家
secrétaire [bi;lin;mi] shu
秘书
秘書
soldat zhan shi
战士
戰士
tailleur cai [feng;feng]
裁缝
裁縫
maître lao shi
老师
老師

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉTIERS ET PROFESSIONS 1


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-