FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 1 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

pilote

  lao shi

  fei [hang;hang;heng;xing] [yuan;yun;yun]

  mian bao shi

  ban yun gong

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

agent de police

  μ jiang

  jing cha

  nong [fu;fu]

  shui shou

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

tailleur

  tu hu

  cai [feng;feng]

  jing cha

  ke xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

boulanger

  [bi;lin;mi] shu

  tu hu

  yi [shu;zhu] [jia;jia;jie]

  mian bao shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

savant

  jing cha

  cai [feng;feng]

  ke xue [jia;jia;jie]

  [bi;lin;mi] shu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

maître

  jing cha

  lao shi

  shui guan gong

  gong cheng shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

comptable

  hu shi

  yan [yuan;yun;yun]

  cai [feng;feng]

  [hui;kuai] ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-