FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 1 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

docteur, médecin

  yi sheng

  ji gong

  yan [yuan;yun;yun]

  [hui;kuai] ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

soldat

  ji gong

  yin [le;yue] [jia;jia;jie]

  jing cha

  zhan shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

comptable

  [hui;kuai] ji

  yan [yuan;yun;yun]

  shui shou

  mian bao shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

agent de police

  nong [fu;fu]

  hu shi

  jing cha

  cai [feng;feng]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

artiste

  cai [feng;feng]

  yi sheng

  yi [shu;zhu] [jia;jia;jie]

  gong cheng shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

mécanicien

  ji gong

  mian bao shi

  jing cha

  tu hu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

savant

  fei [hang;hang;heng;xing] [yuan;yun;yun]

  ke xue [jia;jia;jie]

  nong [fu;fu]

  gong cheng shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-