FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
GARE ROUTIÈRE 1 : qi [che;ju] zhan

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : GARE ROUTIÈRE 1

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
climatisé bei [kuo;shi] [ying;ying] [de;di;di] [kong;kong] qi
被适应的空气
被適應的空氣
monter à bord [wei;wei] [yuan;yun;yun] [hui;kuai]
委员会
委員會
autobus gong [gong;gong] qi [che;ju]
公共汽车
公共汽車
arrêt d'autobus gong [gong;gong] qi [che;ju] zhan
公共汽车站
公共汽車站
annulation qu xiao
取消
取消
vestiaire ji wu [chu;chu]
寄物处
寄物處
confirmation que ren
确认
確認
retard yan chi
延迟
延遲
réduction [she;zhe;zhe] kou
折扣
折扣
conducteur si ji
司机
司機
tôt ji zao
及早
及早
descendre [de;de;dei] dao
得到
得到
bureau de renseignements wen xun [chu;chu]
问讯处
問訊處
bagage [hang;hang;heng;xing] li
行李
行李
consigne automatique [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang
行李暂存箱
行李暫存箱
à l'heure zhun shi
准时
準時
billet simple [chan;dan;shan] cheng piao
单程票
單程票
passager [cheng;sheng] ke
乘客
乘客
réservation bao liu
保留
保留
billet d'aller et retour shuang cheng piao
双程票
雙程票
horaire ri cheng biao
日程表
日程表
siège wei zi
位子
位子
posez le nombre zuo wei [hao;hao] ma
座位号码
座位號碼
salon ke ting
客厅
客廳
billet piao
contrôleur shou piao [yuan;yun;yun]
收票员
收票員
heure d'arrivée dao da shi [jian;jian]
到达时间
到達時間
heure de départ chu [fa;fa] shi [jian;jian]
出发时间
出發時間
toilettes [xi;xian] shou [jian;jian]
洗手间
洗手間
salle d'attente hou zhen shi
候诊室
候診室
siège de fenêtre kao chuang zuo wei
靠窗座位
靠窗座位

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : GARE ROUTIÈRE 1


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-