FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
LA SCIENCE - ÉTUDE 2 : ke xue -[yan;yan] jiu

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

cosmétologie

  zheng rong [shu;zhu]

  fang she xue

  ba lei wu dao yi [shu;zhu]

  [hui;kuai] ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

économique

  shu fa

  [hui;kuai] ji

  [jing;jing] [ji;ji]

  fang she xue

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

radiologie

  hang [kong;kong] xue

  [zhan;zhan] xing [shu;zhu]

  telepathy

  fang she xue

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

entomologie

  liu bian xue

  dian xin fa

  kun chong xue

  shen xue

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

étiologie

  ba lei wu dao yi [shu;zhu]

  hang [kong;kong] xue

  she [hui;kuai] xue

  yuan yin [lun;lun] ,yuan yin [lun;lun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

astrologie

  kao gu xue ,kao gu xue

  fang she xue

  [hui;kuai] ji

  [zhan;zhan] xing [shu;zhu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

rhéologie

  shu fa

  [hui;kuai] ji

  liu bian xue

  ren lei xue

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-