FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉDECINS - SPÉCIALISTES : zhuan [jia;jia;jie] yi sheng -

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉDECINS - SPÉCIALISTES

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - French : Chinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi ) : Explanation
 • cardiologue : xin zang ke yi shi
  -
  心脏科医师
  心臟科醫師


 • pédicure : shou zu bing yi sheng
  -
  手足病医生
  手足病醫生


 • chiropracteur : an [ma;mo] yi sheng
  -
  按摩医生
  按摩醫生


 • dentiste : ya yi
  -
  牙医
  牙醫


 • dermatologue : π fu bing xue [jia;jia;jie]
  -
  皮肤病学家
  皮膚病學家


 • diététicien : ying yang [jia;jia;jie]
  -
  营养家
  營養家


 • gérontologue : lao ren xue [jia;jia;jie]
  -
  老人学家
  老人學家


 • gynécologue : fu chan ke yi shi ,fu chan ke yi shi
  -
  妇产科医师,妇产科医师
  婦產科醫師,婦產科醫師


 • néphrologue : shen zang bing xue [jia;jia;jie]
  -
  肾脏病学家
  腎臟病學家


 • neurologue : shen [jing;jing] xue [jia;jia;jie]
  -
  神经学家
  神經學家


 • obstétricien : chan ke yi sheng
  -
  产科医生
  產科醫生


 • oncologiste : ai [zheng;zheng] yi shi
  -
  癌症医师
  癌症醫師


 • orthodontiste : [zheng;zheng] ya yi sheng
  -
  正牙医生
  正牙醫生


 • orthopédiste : [gu;gu;gu] ke yi shi ,[gu;gu;gu] ke yi shi
  -
  骨科医师,骨科医师
  骨科醫師,骨科醫師


 • pédiatre : er ke yi sheng ,er ke yi sheng
  -
  儿科医生,儿科医生
  兒科醫生,兒科醫生


 • pathologiste : bing li xue [jia;jia;jie]
  -
  病理学家
  病理學家


 • médecin : yi shi
  -
  医师
  醫師


 • physiothérapeute : sheng li zhi liao shi
  -
  生理治疗师
  生理治療師


 • psychiatre : jing shen bing yi sheng
  -
  精神病医生
  精神病醫生


 • psychologue : xin li xue [jia;jia;jie]
  -
  心理学家
  心理學家


 • radiologue : fang she xue [jia;jia;jie]
  -
  放射学家
  放射學家


 • rhumatologue : guan [jie;jie] yan yi shi
  -
  关节炎医师
  關節炎醫師


 • chirurgien : wai ke yi sheng
  -
  外科医生
  外科醫生


 • urologue : [ni;niao;sui] ke yi shi
  -
  尿科医师
  尿科醫師
Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉDECINS - SPÉCIALISTES


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-