FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
AÉROPORT 2 : ji [chang;chang]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

pilote

  fei [hang;hang;heng;xing] [yuan;yun;yun]

  [hang;hang;heng;xing] li [che;ju]

  mian bao dian xin dian

  can ju

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

argent

  jin qian

  [hang;hang;heng;xing] li ji xian

  huo bi

  [shu;shu;shuo] zi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

lunch, déjeuner

  wan can

  zi dong fu ti

  wu can

  peng [diao;tiao]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

végétarien

  su [shi;si] zhu yi zhe

  guan [jia;jia;jie]

  peng [diao;tiao]

  [hang;hang;heng;xing] li [che;ju]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

préposé de vol

  [kong;kong] [fu;fu] [yuan;yun;yun]

  peng [diao;tiao]

  zou dao

  [chen;cheng;cheng]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

repas

  shan [shi;si]

  sheng yu

  chuang kou

  chu kou [jie;jie] guan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

casse-croûte

  kuai can

  ke [che;ju]

  zao can

  fei [hang;hang;heng;xing] [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-